ADR staat voor Accord Européen Relatif au Transport International de Marchandises Dangereuses par Route. Een verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Voor het laden en lossen van tankcontainers gelden strikte veiligheidsvoorschriften die per lading of vracht kunnen verschillen en die vastgelegd zijn in het ADR.

Van der Kaa Transport heeft drie ADR trekkers speciaal voor deze tankcontainers. Ook uw ADR stukgoed wordt veilig en volgens voorschriften vervoerd. Als onze medewerkers zijn opgeleid en gecertificeerd voor een juiste toepassing van de ADR voorschriften, zowel voor het binnenlands, als voor het internationaal vervoer. Ook is Van der Kaa Transport in bezit van de benodigde vergunningen om afvalstoffen te mogen vervoeren in geheel Europa. Uw ADR stukgoedcontainer wordt volgens de juiste wijze vervoerd en afgeleverd.